Servicevilkår

Gældende fra 20. januar 2022

1. Indledning

1.1 Disse Servicevilkår inklusive relaterede vilkår og dokumenter (herefter ”Vilkår” eller ”Vilkårene”) er gældende mellem parterne (herefter ”Parterne”) .legal A/S, CVR-nummer 4088 8888 (herefter ”.legal”) og den juridiske enhed (herefter ”Kunden”) med dertilhørende brugere (herefter ”Brugere”), der har indgået aftale (herefter ”Aftalen”) om en eller flere af .legals Cloud-baserede ”Software-as-a-Service (SaaS)”-produkter (herefter ”Tjenester” eller ”Tjenesterne”). 

1.2 For betalende Kunder omfatter Aftalen et aftaledokument (herefter ”Aftaledokumentet”), der specificerer de erhvervede Tjenester, og udgør sammen med eventuelle tilhørende bilag, herunder disse Vilkår, tilsammen Aftalen. Aftaledokumentet accepteres af Parterne.

1.3 Tjenesterne omfatter ikke juridisk bistand, medmindre andet specifikt fremgår af Aftalen. 

2. Ændring af Vilkårene

2.1 .legal forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage ændringer i Vilkårene. Ikke væsentlige ændringer, eller ændringer der ikke er til Kundens ulempe, kan træde i kraft uden varsel, mens væsentlige ændringer, herunder vederlag, skal varsles med seks (6) måneders skriftligt varsel. Ønsker Kunden ikke at acceptere varslede væsentlige ændringer, kan Kunden opsige Aftalen til ophør ved ændringernes ikrafttræden. 

2.2 Ændringer i Vilkårene vil blive varslet direkte til Kunden og gjort tilgængelige for Kunden på .legals hjemmeside. Kunden skal løbende holde sig orienteret om ændringer i Vilkårene. 

3. Forrang

3.1 Aftaledokumentet med eventuelle dertilhørende bilag vil i tilfælde af konflikt have forrang for Vilkårene. 

 

4. Tjenesterne

4.1 Kundens brug af Tjenesterne skal ske i overensstemmelse med Aftalen og i henhold til de af .legal udstedte vejledninger og politikker, som forefindes og løbende opdateres på .legals hjemmeside. 

4.2 .legal stiller Tjenesterne til rådighed for Kunden og dennes Brugere i den til enhver tid gældende og opdaterede version, som den er og forefindes. 

4.3 .legal tilstræber til enhver tid den bedst mulige kvalitet i Tjenesterne. For yderligere vedrørende udvikling og kvalitetssikring se dotlegal.dk/security

4.4 Kunden er selv ansvarlig for Tjenesternes anvendelighed i relation til den konkrete brug, herunder for integration eller samspil mellem Tjenesterne og Kundens øvrige systemer. 

4.5 Tjenesterne er forbeholdt erhvervsmæssig anvendelse for virksomheder, offentlige myndigheder og andre juridiske enheder, der skal benytte Tjenesterne erhvervsmæssigt. Tjenesterne kan således ikke erhverves eller anvendes af private forbrugere, og gældende forbrugerbeskyttelsesregler finder derfor ikke anvendelse. 

 

5. Vilkår for brug

5.1 Kunden får en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og begrænset brugsret til Tjenesterne. 

5.2 Kunden er berettiget til at lade tredjeparter, herunder koncernforbundne selskaber, benytte Tjenesterne, så længe Tjenesterne benyttes til Kundens egne formål i henhold til Aftalen.  

5.3 Brugsretten er betinget af Kundens til enhver tid fyldestgørende og rettidige betaling af det for Tjenesterne aftalte vederlag samt Kundens og Kundens brugeres overholdelse af Aftalen i øvrigt.  

5.4 Kunden skal til enhver tid sikre, at oplysninger om Brugere er fuldstændige og korrekte, og Kunden er i det hele ansvarlig for Brugernes brug af Tjenesterne samt overholdelse af Vilkårene, herunder Brugervilkår (se dotlegal.dk/user-terms), og gældende lovgivning samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med implementeringen, brugen eller enhver anden anvendelse af Tjenesterne. 

5.5 Kunden og dennes Brugere er ikke berettiget til at omgå adgangs- og kopibeskyttelse, foretage ændringer i, modificere eller re-konfigurere Tjenesterne, ligesom Kunden skal sikre, at uvedkommende ikke via Kunden opnår adgang til Tjenesterne. 

5.6 Kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne nogen angivelse og/eller bemærkninger vedrørende ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, der findes i Tjenesterne. 

5.7 .legal forbeholder sig ret til at spærre Kundens og Brugernes adgang til Tjenesterne i tilfælde af Kundens misligholdelse af Aftalen. 

 

 

6. ​Data

6.1 Kunden er indehaver af, erhverver og kan frit disponere over egne data, herunder data benyttet i forbindelse med eller opstået i forbindelse med brug af Tjenesterne (herefter ”Kundedata”).  

6.2 .legal er berettiget til at lagre, kopiere, modificere, sammenstille og på enhver måde benytte data om Kundens brug af Tjenesterne, herunder data vedrørende Kundens brug af funktionalitet, opståede fejl og andre systemdata. .legal er desuden berettiget til at anvende Kundedata i aggregeret og anonymiseret form til statistiske formål.  

6.3 .legal skal efter Kundens skriftlige anmodning udlevere Kundedata. Udlevering af Kundedata skal ske i et generelt anerkendt format efter .legals valg. 

 

7. ​Sikkerhed

7.1 .legal har truffet sædvanlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Tjenesterne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning. For yderligere vedr. .legals sikkerhedsforanstaltninger se dotlegal.dk/security.  ​

8. Ejerskab 

8.1 .legal, underleverandører eller andre tredjeparter engageret af .legal er indehaver af og erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden immateriel rettighed som eksisterer eller måtte opstå i eller i relation til Tjenesterne og enhver form for dokumentation, herunder kildekode. 

 

 

9. Udvikling, vedligeholdelse, drift og support​

9.1 .legal vil efter eget skøn løbende opdatere, vedligeholde og videreudvikle Tjenesterne, herunder tilføje, fjerne og/eller ændre sammensætningen og opbygningen af Tjenesterne. Ændringer implementeres løbende og om nødvendigt uden særskilt varsel. 

9.2 .legal eller dennes underleverandører varetager drift, vedligeholdelse og support af Tjenesterne. 

9.3 .legal tilstræber højst mulig driftsstabilitet. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser vil .legal tilstræbe at genskabe normal drift hurtigst muligt.

9.4 Kunden kan i tilfælde af behov for bistand i relation til Tjenesterne rette henvendelse til support som anført på .legals hjemmeside (se dotlegal.dk/support).​

9.5 Hvor dette er nødvendigt, er .legal berettiget til helt eller delvist at afbryde adgangen til Tjenesterne med mindst 48 timers skriftligt varsel. .legal er dog til enhver tid berettiget til uden varsel at afbryde adgangen til Tjenesterne, hvor dette skyldes uopsættelige forhold, herunder udbedring af væsentlige fejl og sikkerhedsopdateringer. 

10. Persondata​

 

10.1 .legal behandler personoplysninger i henhold til .legals privatlivspolitik (se dotlegal.dk/privacy-policy). 

10.2 I det tilfælde Tjenesterne indebærer .legals behandling af persondata på vegne af Kunden, er dette reguleret i .legals Databehandleraftale (se dotlegal.dk/dpa). 

10.3 I det tilfælde Tjenesterne indebærer .legals behandling af persondata på vegne af Kunden, og Kunden er etableret uden for EU/EØS, er overførslen af personoplysninger reguleret efter EU Kommissionens Standardkontraktbestemmelser (SCC) (se dotlegal.dk/scc). 

 

 

11. Varighed og ophør

11.1 Aftalen træder i kraft ved Kundens accept af Aftalen og er bindende for Parterne, indtil den bringes til ophør i henhold til Aftalens øvrige bestemmelser. 

11.2 Kunden kan alene opsige Aftalen med forudgående skriftligt varsel til udløb af Aftaleperioden eller til udløb af enhver Forlængelsesperiode (herefter "Opsigelsesperioden"). Opsiges Aftalen ikke i henhold hertil, forlænges Aftalen med endnu en Forlængelsesperiode. For tidsubegrænsede Aftaleperioder kan Aftalen opsiges med forudgående skriftligt varsel på mindst én (1) dag.

11.3 .legal er uanset ovenstående til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen med et skriftligt varsel på mindst 6 (seks) måneder. Opsigelse af Aftalen påvirker ikke andre eksisterende aftaler mellem Parterne. 

11.4 Ved ophør af Aftalen ophører Kundens adgang til Tjenesterne ved Opsigelsesperiodens udløb. .legal yder mod betaling loyalt og efter Kundens anmodning sædvanlig ophørsassistance, herunder overflytning og udlæsning af Kundens data fra Tjenesterne.

11.5 Ved ophør af Aftalen slettes Kundens data tredive (30) dage efter Opsigelsesperiodens udløb, med mindre andet aftales.

 

12. Betaling

12.1 Kunden skal betale de i Aftalen aftalte vederlag for brug af Tjenesterne. 

12.2 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusiv moms og eventuelle afgifter. 

12.3 Medmindre andet følger af Aftalen faktureres faste vederlag, herunder abonnementsbetaling, én gang årligt forud. 

12.4 Betaling forfalder tredive (30) dage fra fakturadato. 

12.5 Erlagte vederlag refunderes ikke. Vederlag der er knyttet til en bestemt periode, for eksempel faste årlige vederlag, kan ikke overføres til køb af Tjenester i senere perioder. Uanset det foregående er Kunden dog berettiget til refundering af en forholdsmæssig del af erlagte vederlag, hvis .legal opsiger Aftalen før udløb og Kunden ikke inden udløb af Aftalen modtager Tjenester for de fulde erlagte vederlag. 

12.6 Hvis Kunden ikke erlægger fyldestgørende betaling i rette tid, er .legal berettiget til rente i henhold til rentelovens regler. 

12.7 Er fyldestgørende betaling ikke modtaget af .legal senest fjorten (14) dage efter .legals fremsendelse af påkrav herom, anses Kunden for at være i væsentlig og hævebegrundende misligholdelse.

 

13. Fortrolighed 

13.1 Parterne skal iagttage fortrolighed med hensyn til enhver oplysning, som efter deres natur er fortrolige, herunder oplysninger om den anden Parts virksomhed, forretningsførelse, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere. 

13.2 Parterne må alene opbevare og anvende fortrolige oplysninger som led i opfyldelsen af forpligtelser under Aftalen. Fortrolighedsforpligtelsen skal dog ikke indebære begrænsninger i Parternes rettigheder i henhold til pkt. 6. 

13.3 .legal skal behandle personlige, fortrolige eller på anden måde følsomme oplysninger, som .legal har modtaget i forbindelse med levering af Tjenesterne til Kunden, fortroligt i overensstemmelse med relevante regler og love, herunder må .legal ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger til tredjemand.

13.4 Fortrolighedsforpligtelsen skal gælde tidsubegrænset også efter Aftalens ophør uanset ophørsgrunden. 

14. Kontrol af outsourcede aktiviteter 

14.1 .legal forpligter sig til at give relevante myndigheder, Kunden og dennes revisorer alle nødvendige oplysninger angående de outsourcede aktiviteter. 

14.2 Relevante myndigheder, Kunden, Kundens revisorer og enhver anden person, der er udpeget af Kunden eller relevante myndigheder, vil til enhver tid ubegrænset kunne foretage henholdsvis tilsyn, inspektion og revision hos .legal med henblik på at overvåge den outsourcede aktivitet og sikre overholdelse af alle gældende myndighedskrav og kontraktuelle krav. Dette gælder ligeledes repræsentanter, der optræder på ovennævntes vegne mod behørig legitimation. 

14.3 Kunden, relevante myndigheder og enhver anden person, der er udpeget af Kunden eller relevante myndigheder har, i det omfang det er muligt, fuld adgang til alle relevante forretningslokaler, herunder alle relevante enheder, systemer, netværk, oplysninger og data, som anvendes til at levere den outsourcede proces, tjenesteydelse eller aktivitet, herunder også relevante finansielle oplysninger, personale og .legals eksterne revisorer. 

14.4 Relevante myndigheder har ret til at indhente oplysninger og udøve undersøgelsesbeføjelser jf. gældende lovgivning. 

14.5 Relevante myndigheder kan indhente oplysninger og udøve undersøgelsesbeføjelser i forbindelse med afviklingsplanlægning. 

14.6 Ingen bestemmelse i Aftalen skal fortolkes således, at den hindrer eller begrænser den faktiske udøvelse af retten til adgang og revision for Kunden, relevante myndigheder eller en tredjepart, der udpeget af Kunden til at udøve disse rettigheder. 

 

15. Ansvarsforhold

15.1 Med mindre andet aftales, er Parterne ansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler. 

15.2 Kunden har det fuldstændige ansvar for sin egen og Brugernes overholdelse af al relevant lovgivning og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med implementeringen, brugen eller enhver anden anvendelse af Tjenesterne. 

15.3 Kunden er i øvrigt ansvarlig for:  

A. opfyldelse af alle tekniske forudsætninger for brug af Tjenesterne, herunder for browserversioner samt for netværksadgang; 

B. kvaliteten og fuldstændigheden af data og andre input der kræves fra Kunden for brug af Tjenesterne; 

C. og eventuelle konsekvenser ved Kundens ændringer m.v. i henhold til pkt. 5.5 uanset om .legal måtte have godkendt disse. 

15.4 .legal afgiver ikke nogen direkte eller indirekte garantier, tilsikringer, indeståelser eller anprisninger om brugen, anvendeligheden eller egnetheden for Kunden og/eller dennes Brugere og fraskriver sig ethvert ansvar herfor. 

15.5 .legal er alene ansvarlig for sine egne produkter og services. .legal påtager sig intet ansvar for forhold, der vedrører en eventuel aftale mellem Kunden og en af .legals samarbejdspartnere eller for tredjemandsprodukter- og services. 

15.6 .legal er ikke ansvarlig for fejlagtige oplysninger afgivet af tredjeparter, herunder databehandlere, eller for tredjeparters handlinger eller undladelser i øvrigt i forbindelse med brug af Tjenesterne samt fejl eller mangler i rapporter, dokumentation eller andre produkter genereret ved brug af Tjenesterne uanset årsag.  

15.7 .legal er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, nedbrud og driftsforstyrrelser, hvor dette ikke i det hele skyldes forhold, som .legal kunne og burde imødegå. .legal er således ikke ansvarlig for strømsvigt, fejl på udstyr, telekommunikations- og internetforbindelser, fejl eller mangler i tredjepartsydelser eller -produkter eller lignende. .legal er dog til enhver tid ansvarlig, hvor manglende opfyldelse af kvalitetskrav, nedbrud eller driftsforstyrrelser skyldes, at .legal har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 

15.8 .legal er ikke ansvarlig for, at oplysninger kommer til tredjemands kendskab som følge af uberettiget indtrængen på transmissionsforbindelsen eller fejl i datatransmissionerne, som er uden for .legals kontrol. 

15.9 Parterne er ikke ansvarlige for tab af omsætning eller fortjeneste, tab forbundet med mistede eller manglende adgang til data, omkostninger til rekonstruktion af data, mistede besparelser, forøgede interne omkostninger, rentetab, følgeskader eller indirekte tab. 

15.10 .legals og Kundens samlede ansvar under Aftalen kan, uanset årsagen og grundlaget herfor, ikke overstige et beløb svarende til det af Kunden erlagte vederlag for brug af Tjenesterne de forudgående 24 måneder. 

16. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 

16.1 .legal kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Kundens samtykke, og uden at det medfører misligholdelse af Aftalen, eller i øvrigt udløser nogen form for beføjelser for Kunden. 

16.2 Kunden kan ikke overdrage rettigheder eller forpligtelse til tredjemand uden .legals forudgående skriftlige samtykke. Offentlige myndigheder kan dog overdrage rettigheder og forpligtelser under Aftalen i forbindelse med organisationsændringer, herunder omstrukturering af ressortområder. 

 

17. Referencer

17.1 .legal er ikke berettiget til at benytte Kunden som reference i markedsføringsøjemed uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse. 

 

18. Lovvalg og værneting

18.1 Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af Aftalen, skal behandles ved de almindelige danske domstole.